OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Náklady na špeciálku2019‚17‚16

Vyúčtovanie X. špeciálky 2019.

Príjem:

               a, štartovné a katalógy                                           210 €

               b, predaj katalógov                                                      5 €

               c, dobrovoľné príspevky na činnosť                        13 €

-----------------------------------------------------------------------------------------

             Spolu:                                                                            228 €

Výdaj:

              a, prenájom haly, klietkové,

                   energie a občerstvenie:                                        484,60 €

              b, poháre na ocenenie:                                                    150 €

              c, posudzovatelia:                                                             121 €

              d, výroba katalógov:                                                          18 €

              e, PHM:                                                                                15 €

              f, Pamätné medaily /tento náklad v ďalších r. nebude/                    179€

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Spolu:                                                                 967,55 €

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

                Rozdiel:                                                              739,55 €

Tento rozdiel bol uhradený z hotovosti v pokladni a z členského. Ak by sme odrátali 179 €

za pamätné medaily / v r. 2020 nebude/ tak priamy náklad na špeciálku činil 561 €

Z uvedeného vyplýva, že na budúci rok bude nutné vyberať klietkové v min. výške 3 € /ks

 

Vyúčtovanie VIII. špeciálky konanej dňa 28.októbra 2017 v Žiline

 

P R Í J M Y:

Štartovné + katalógy                                 233 €

Predaj katalógov                                          10 €

Dobrovoľný príspevok na činnosť            11,50 €

Sponzorské                                                    50 €

Príjmy spolu:                                                304,50 €

V Ý D A V K Y:

Plyn                                                         8,60 €

Elektrika                                                 7,20 €

Nájom haly                                           60      €

Klietkové                                              165     €

Občerstvenie                                       210     €

Posudzovatelia                                      88     €

Poháre na ceny                                   189,45 €

.........................................................................................................................

Výdavky spolu:                                    728,85         €

 

Rozdiel:                                          _  423,75  € =   / 424 €/

 

Celkovo nás teda stála výstava 424 €.

Vyúčtovanie nákladov na VII. špeciálku wyandotiek dňa 12.11.2016

vo Sverepci.

 

Náklady:  1,Poháre na ceny  od firmy Sport trofej Pavlovič          175,45 €

                  2, Kapusta Kaufland                                                                  8,67 €

                  3, Klobása + mäso firma Pavlech                                         55,86 €

                  4, Pečené prasa  - Terno                                                      175,00 €

                  5, Plastový riad / raz za 3 roky/                                           25,71 €

                  6, Chlieb, makovníky a drobný tovar                                 54, 20 €

                  7, Tovar obchod                                                                      59,88 €

                                                                                 -------------------------------------------

                   Náklady spolu:                                                                     554, 78 €

 

 

Príjmy:   1, Štartovné + katalógy                                                         108, 00 €

                2, Predaj katalógov                                                                   13, 00 €

                3, Predaj krmív a vitamínov                                                    25,50 €

                4, Dobrovoľné vstupné                                                            17, 00 €

                5,Sponzorské: 80+50+30+20+10 =                                       190, 00 €

                6, Bufet                                                                                      160, 00 €

                                                                                ---------------------------------------------- Príjmy spolu:                                                                                            513,50 €

 

Celkový výsledok:                                                                  - 41,28 €

 

V podstate nás 7. špeciálka stála  41,28 €

                                   Požiadavka nákladov na konanie špeciálky v Žiline.

Na základe rozhodnutia VČS klubu, výbor požiadal ZO SZCH Žilina o kalkuláciu na konanie
špeciálky v Žiline  dňa 12.11.2016 s týmito požiadavkami.

Požiadavka:                                Kalkulácia v Žiline.                 Celkové náklady klubu
––––––––––––––––           ––––––––––––--              –––––––––––––––––––––                      

Nájom haly na jeden deň:                    60 €

Energie :                                                   30 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                      
Spolu:                                        90 €      z toho sponzor Hollý 45€     _               45 €

Raňajky, desiata, obed 40 ks                160 €                                      _              160 €
Káva, čaj, keksy 80 ks                               40 €                                     _                40 €
Klietkové 80 klietok:                        po 1,70 €                                      _              136 €
Poháre , ocenenie                                   140 €                                       _              140 €
 
Náklady na konanie špeciálky v Žiline by  činili:                              _               521 €

Príjmy:

Za katalógy     40 €                                                                                              _   40 €

Celkové náklady klubu na špec. v Žiline by predstavovali pre klub        _    481 €


Pre porovnanie špeciálka vo Sverepci v r. 2015 stála klub  143 €, čo je o 338 € menej.

                 

                                           Vyhodnotenie VI. špeciálky Wyandotiek

Celkom sme mali na VI. špeciálku prihlásené 52 ks veľkých wyandotiek v siedmych farebných rázoch a 154 ks zdrobnených wyandotiek v sedemnástich farebných rázoch.
Ako novinky boli vystavené zdr. wyandotky hnedé vlnité, biele kolumbie modré a žlté čierno lemované, ktoré sme doteraz nechovali.
Celková úroveň bola ovplyvnená tohoročným zlým počasím, kde bolo vystavených veľa náhradných zvierat, pretože veľa plánovaných zvierat na vystavenie boli v stave silného rozpŕchnutia a neboli schopné výstavy, najmä u veľkých, ale aj u zdrobnených.
V posledných rokoch nie je ľahké naplánovať čas liahnutia, tak ,aby zvieratá dorástlido termínu výstav do výstavnej kondície.
Treba však povedať, že na výstave boli vystavené aj veľmi kvalitné kusy najmä u zdr. strieb. sf. vlnitých chovateľov Ladislava Almáša, Miška Ivanca, u zdr. bielych u chovateľa Jaroslava Maskaľa,Petra Marčišovského, u lososových p. Jara Maskaľa, ako aj u oranž. sf. vl. priateľa MGR. Denisa Líšku. U veľkých modrých p. Janka Piatničku, str. č. lem. p. Jozefa Marciníka, kde bola vyrovnaná kvalita všetkých zvierat. Okrem toho bolo aj veľa kvalitných jedincov v kolekciách./ výsledky tvoria samostatnú prílohu/. Chcel by somtouto cestou poďakovať všetkým vystavovateľom ,oceneným chovateľom zablahoželať k dosiahnutému úspechu a zaželať veľa úspechov na CŠV v Nitre.
Ukázalo sa, že je nutné naďalej zlepšovať zvieratá v type, najmä v šírke trupov, chrbtové línie, dĺžke trupu, ale aj vo výške postoja a v šírke chvostov. Veľmi dôležité, je stále zlepšovať farby a kresby, nakoľko sa vyskytli niektoré zvieratá s nepravidelnou  lemovanou kresbou ale aj s rozmazanou, alebo nedostatočnou kresbou.
Ukázala sa nutnosť rozšírenia počtu chovateľov jednotlivých farebných rázov, nakoľko nie je možnosť vzájomnej výmeny plemenníkov a núti to chovateľov stále cestovať a zháňať ich v zahraničí, čo nie je vždy dobré.
Naďalej je nutné rozširovať chovy veľkých wyandotiek, zárukou čoho by mali byť aj noví členovia, ktorých bolo na VČS prijatých šesť a majú záujem chovať a niektorí aj chovajú veľké plemená.
Posúdenie zvierat vykonali, rýchle a kvalitne posudzovatelia SZCH: p p. Jozef Špaňur, František Ranínec, Peter Korec a Jaroslav Capek, ktorým chcem poďakovať za kvalitnú prácu a cenné rady ktoré môžu naši členovia využiť pri zušľachťovaní wyandotiek.

Výstavu navštívili aj naši priatelia milovníkov wyandotiek z Nového Bydžova, priateliaz Opavy, Krmelína, Červeníka, Leopoldova   Chocholnej Velčíc a viacero návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska. Vidno, že naša špeciálka si získava čoraz viac priaznivcov, o čom svedčí aj stále rastúci záujem o členstvo v našom klube.

Po skončení sa konala VČS klubu za r.2015, kde sa rozobral stav členskej základne, činnosť klubu za r. 2015 ako aj v odbornej časti výsledky skúšobných chovov a nastolili sa ďalšie úlohy klubu pre r. 2016. V diskusii padol návrh, aby sa konala ďalšia špeciálka v Žiline s tým, že p. Hollý prispeje polovicou za nájom haly.
Výbor si preto dá vypracovať ZO Žilina cenovú kalkuláciu podľa požiadaviek klubu, ak bude výhodnejšia ponuka v Žiline, tak sa budúca špeciálka uskutoční v Žiline. Treba si však uvedomiť, že výbor klubu v zmysle stanov SZCH zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu a preto bude rozhodnuté o mieste konania tam, kde to bude pre klub výhodnejšie. O všetkom budú členovia informovaní na stránkach klubu.

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým členom, za odvedenú prácu pre klub v r.2015
a zaželať všetkým členom veľa zdravia úspechov v rodinnom živote a chovateľských
úspechov v r. 2016
Vyúčtovanie špeciálky:

Náklady:                                                                                        Príjmy:

Poháre  -                                                  133 €                         Občerstvenie -        137 €
Tovar obchod/ Koník/-                        103 €                         Krmivá -                    78 €
Mäso – výrobky                                      118 €                         Štartovné  -               60 €
Tovar do varenia -                                    24 €                        Katalógy -                  24 €
PHM/ nafta/                                             20 €
Posudzovatelia -                                       32 €
Za požičanie klietok -                              20 €

Spolu:                                                        442 €                                                              299 €

Celkom nás teda špeciálka  stála   143 €  / nahrubo/ presné zúčtovanie bude na VČS.