OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Funkcionári a štatút klubu wyandotiek

Funkcionári klubu:

Predseda klubu:
Radim Oravec                             0902 148 956                     radino.oravec@gmail.com

Tajomník klubu:
Dominik Kočiš                           0915 239 940
                       dkocis1@gmail.com

Pokladník klubu:
Miroslav Mrázik                        0903 585 678

Kontrolór:
Matej Beňa                                  0911 811 840

 

Poradca chovu:
Jaroslav Capek                            0903 796 176

 

Klub chovateľov Wyandotiek bol založený 29.augusta 2009 a združuje chovateľov čistokrvného plemena Wyandotiek. Klub má celoštátnu pôsobnosť so sídlom  vo Sverepci.

 

Orgánmi klubu sú:

a./ členská schôdza
b./ výbor
c./ kontrolná a revízna komisia

Všeobecné ustanovenie:

Klub je záujmové združenie občanov na základe dobrovoľného členstva chovateľov hydiny s cieľom zachovať genofond čistokrvného plemena, ďalej ho rozvíjať šľachtením.
Je vyššou formou chovateľskej činnosti a preto sú na jeho členov kladené vyššie nároky v chove čistokrvných zvierat.
Klub podlieha Ústrednej odbornej komisii pre chov hydiny. Mimo štatútu platia pre klub a jeho členov Stanovy SZCH, ktorými sa riadi.

1. Poslanie klubu:

1. Vytvárať podmienky pre rozvoj chovateľskej činnosti v náväznosti na osvedčené tradície v chovateľstve a na výsledky nových vedeckých poznatkov.
2. Zabezpečovať cieľavedomú, riadenú  plemenitbu zvierat, zvyšovať úroveň plemena v klube, zvyšovať jeho  úžitkové vlastnosti a exteriér.
3. Evidovať druhy a počty zvierat, zabezpečovať ich obrúčkovanie, usmerňovať kontrolované chovy /kmeňové, plemenné, rozmnožovacie/

2. Členstvo:

1. Individuálne členstvo v klube je dobrovolné.Podmienkou, členstva v klube,je, že každý člen musí byť členom základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov, alebo členom základnej organizácie krajiny, ktorá je členom EE. Individuálny člen musí chovať minimálne 1 rok plemeno Wyandotky a toto vystavovať na výstavách pred vstupom  do klubu.    
2. Dokladom členstva v klube je zaplatenie členského príspevku na príslušný rok a preukaz člena klubu.
3. Členstvo v klube môže byť: a./  individuálne
                                                      b./  kolektívne
                                                      c./  čestné   
3a./ vzniká na základe písomnej prihlášky , rozhodnutím členskej schôdze o prijatí za člena klubu a zaplatením členského príspevku.                                
3b./ vzniká na základe predložení dokladov štátnej inštitúcie alebo právnickej osoby o chove Wyandotiek a ktorých náplňou  a činnosťou je chov Wyandotiek
4. Zánik členstva
a./ oznámením o zrušení členstva v klube /dobrovolné zrušenie/
b./ nezaplatením členského príspevku v termíne stanovenou členskou schôdzou
c./ vylúčením člena zo ZO SZCH
d./ vylúčením člena za previnenie sa proti štatútu, alebo pri poškodzovaní
      mena klubu.                                             
e./ úmrtím člena
Členstvo v klube, alebo jeho vykonávanie registrácie členovi klubu môže pozastaviť aj výbor klubu, avšak len do rozhodnutia najbližšej členskej schôdze

3. Práva a povinnosti členov:

1. Člen klubu má tieto práva :
a./ zúčastňovať sa na schôdzach klubu
b./ hlasovať, voliť, byť volený do funkcií klubu
c./ podávať návrhy, sťažnosti a uplatňovať dopyty vo veciach chovateľstva
d./ požadovať plnenie uznesení z členských schôdzí
e./ zapisovať svoje odchovy do plemenných kníh
f./  registrovať svoj odchov pri klubovom registrátorovi
g./ požiadať o vystavovanie na špeciálkach klubu
2. Člen klubu je povinný :
a./ dodržiavať a riadiť sa pokynmi výboru a uzneseniami členskej schôdze klubu

b./ zaplatiť členské príspevky najneskôr do 31.1. bežného roka pokladníkovi
c./ zúčastňovať sa na členských schôdzach, aktívne pracovať a vykonávať funkcie, do ktorých bol zvolený
d./ čistokrvne chovať a rozmnožovať plemeno Wyandotiek a registrovať ho v klube podľa zásad klubu
e./ každoročne vystavovať minimálne 1 kolekciu na jednej z významných výstav (celoštátna výstava, klubová výstava./

4. Výbor klubu:

1. Výbor klubu pracuje v zložení a volí medzi sebou nasledovných funkcionárov klubu: predseda, , tajomník, pokladník. Na výborovú schôdzu sa prizýva predseda ÚOK pre chov hydiny, alebo ním poverený člen a poradcovia chovov.
2. Hmotnú zodpovednosť za klub preberajú predseda, tajomník a pokladník.
3. Schôdzu výboru zvoláva tajomník po konzultácii s predsedom, alebo , podľa  potreby, najmenej však 1 krát ročne.
4. Koordinuje prácu poradcov klubu
5. Neodkladné veci patriace do pôsobnosti výboru môže zariadiť predseda,  a tajomník.
6. Neodkladné veci a zmeny v činnosti klubu patriace do pôsobnosti členskej schôdze môže riešiť výbor.
7. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi
4. Finančné prostriedky a hospodárenie

Klub je zabezpečovaný z finančných prostriedkov získaných :
a./ z členského
b./ zo sponzorského
c./ z centrálnej dotácie SZCH
Výšku členského príspevku schvaľuje výročná členská schôdza. Hospodárenie klubu sa riadi Smernicami o hospodárení vydanými SZCH.

5. Kontrolna komisia:

1. Je volená členskou schôdzou a pracuje v 3-člennom zložení. Zo svojho stredu  si volí predsedu.Podľa rozhodnutia členskej schôdze klubu môže kontrolnú činnosť vykonávať kontrolór.
2. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a výboru predkladá správu.
3. Má všetky práva a povinnosti ako sú uvedené v Stanovách SZCH.

6. Zánik klubu:

Klub zaniká, keď sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina všetkých členov klubu. Úkony vyplývajúce z majetkoprávneho vysporiadania finančných a materiálových prostriedkov vykoná 5-členná komisia, ktorú na tento účel poverí záverečná členská schôdza.

Zásady pre udeľovanie klubových cien na špeciálkach Klubu chovateľov Wyandotiek:

Výbor  klubu na špeciálnych výstavách poriadaných Klubom chovateľov Wyandotiek, alebo klubových expozíciách pri niektorých výstavách udeľuje klubové ceny. Ich počet a  rozsah je limitovaný finančnými možnosťami klubu.

Druhy cien a ich udeľovanie:

1. Majster klubu- cena sa udeľuje na najlepšie hodnotenú kolekciu pri zastúpení oboch  pohlaví v pomere 2:2. Pri rovnosti bodov má prednosť kolekcia :
1a/ lepšie hodnoteným kohútom – kohútmi, ak nie je možné rozhodnúť ani podľa bodu 1a, potom má prednosť:
1b/ kolekcia s lepšie hodnotenou sliepkou – sliepkami
Pri absolútnej zhode bodov i v rámci kolekcii rozhodne o udelení titulu posudzovateľ.
2. Víťazná kolekcia– cena sa udeľuje na kolekciu v zastúpení oboch pohlaví v ľubovoľnom pomere(1:3, 3:1, 2:2). Pri rovnosti bodov viacerých kolekcií má prednosť kolekcia v zložení 2:2. Pri rovnosti bodov viacerých kolekcií sa postupuje podľa ustanovení bodu č.1.
3. Šampión klubu– cena sa udeľuje na najlepšie hodnoteného kohúta. Hodnotenie kohúta by nemalo byť nižšie ako 94 bodov.Titulom  šampion klubu môže byť ocenených viacero zvierat, podľa farebných rázov, avšak len vtedy ak sú vystavené minimálne 4 kolekcie príslušného farebného rázu.
3a/ O udelení titulu Šampion klubu rozhoduje posudzovateľ.
4. Šampiónka klubu– cena sa udeľuje na najlepšie hodnotenú sliepku inak ako v bode 3
5. Cena klubu– cena sa udeľuje na ďalšiu kolekciu v poradí, alebo jednotlivca bez rozdielu pohlavia podľa rozhodnutia príslušného posudzovateľa.

 

Štatút klubu, bol schválený na výročnej schôdzi klubu chovateľov Wyandotiek, konaného dňa :  25. apríla 2010