OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

                                                   

 

 

Smútočný oznam!!!
 

Výbor klubu zo zármutkom oznamuje svojim členom, priateľom chovateľom a verejnosti,že nás dňa 29.11.2021,navždy opusil náš člen,priateľ chovateľ, posudzovateľ a veľký kamarát
Klement Kubiš vo veku 70 rokov...

 

                                                              Česť jeho pamiatke...
 

 

Výsledky špeciálky klubu chovateľov wyandotiek sú k nahľadnutiu v sekcií výsledky!!!

Novozvolený výbor klubu chovateľov wyandotiek sa chce touto cestou poďakovať všetkým  členom, ktorý sa zúčastnili na špeciálke klubu za ich prejavenú dôveru a ,že svojími zvieratami prisleli ku krásnej výstave a peknej akcii ktorú sa nám podarilo v tejto ťažkej dobe zorganizovať!!!


 


 

Výstavné podmienky pre špeciálnu výstavu

klubu chovateľov wyandotiek.

 

 

Vystavovať môžu všetci členovia klubu a čakatelia, svoje vlastné odchované zvieratá. Vystavovať sa budú trojčlenné kolekcie, s tým že musia byť v kolekcii zastúpené obidve pohlavia. Vystavovať možno a jednotlivcov.
Klietkové: Zvieratá budú vystavené jednotlivo v klietkach,cena jedne klietky je 2,50€
Trojčlenná kolekcia  = tri klietky = 7,50€,


Zdravotné podmienky: Na výstavu budú prijaté len klinicky zdravé zvieratá, bez jasných viditeľných príznakov chorôb a nákaz za čo zodpovedajú vystavovatelia a potvrdzujú to vlastnoručným podpisom na prihláške na výstavu. Preto je nutné, aby každý vystavovateľ prihlásil svoje zvieratá písomne na tlačive/ prihláška /. Nemocné zvieratá a zvieratá bez doručenej prihlášky s prehlásením o klinickom zdraví vystavovaných zvierat, nebudú prijaté na výstavu.

Predaj zvierat: Predajné zvieratá musia byť jasno v prihláške označené a musí byť stanovená cena, ktorú vystavovateľ požaduje za predajné zviera. K uvedenej cene bude pre kupujúceho pripočítaný 10 % poplatok pre potreby klubu. Predaj je možný len cez výstavné zvieratá a bude prebiehať, len v čase otvorenia výstavy pre verejnosť.

Upozornenie: Akýkoľvek predaj zvierat vo výstavnej hale a v priestoroch výstaviska je zakázaný, nakoľko špeciálka nie je jarmok, ale najmä z veterinárneho hľadiska.

Ubytovanie: Členovia klubu, ktorý by chceli prísť už v piatok večer si môžu rezervovať
ubytovanie v ubytovni Bulla vzdialenej asi 100 metrov od haly.
zajednať si môžu na tel. 0910 291 877.
Členovia,ktorý by chceli naklietkovať zvieratá už v piatok večer prosíme ,aby kontaktovali tajomníka alebo predsedu klubu vopred.

 

Posudzovanie zvierat: Posudzovanie zvierat bude vykonané bez prístupu verejnosti v čase od 8,00 hod do 12,30. V hale sa môžu počas posudzovania zdržovať usporiadatelia, posudzovatelia,  hospitujúci adepti, členovia a čakatelia klubu.

Ocenenia: O udelení cien a titulov rozhodnú zásadne posudzovatelia, podľa počtu cien a titulov na jednotlivé farebné rázy zvierat, podľa výstavného poriadku klubu.

Poplatky: Štartovné je stanovené na 2,50 € za vystavené zviera a každý vystavovateľ si musí zakúpiť aj výstavný katalóg v cene 1,50 €.

Program: od 7,00- do 8,00 príjem zvierat

                     od 8,00 do12,30 posudzovanie zvierat – bez prístupu verejnosti

                     od 12,30 do 15,00 prehliadka pre verejnosť – Výročná schôdza klubu

                     od 15,00 do 15,30 Vyhlásenie výsledkov a rozdanie cien

                    od 15,30 do 16,00 Výdaj zvierat a šťastný návrat domov.

Vážení priatelia malo by byť povinnosťou každého člena a čakateľa klubu vystaviť na špeciálke minimálne jednu kolekciu ním chovaných wyandotiek podľa farebných rázov, preto Vás výbor prosí o oboslanie tejto výstavy v čo najväčšom počte zvierat, nakoľko sa jedná o vynikajúcu propagaciu tohto plemena hydiny a výstava si získava čoraz väčšiu priazeň u návštevníkov chovateľov a priaznivcov tohto plemena.

Zároveň, prosíme svojich členov k účasti a vystaveniu svojich zvierat na CŠV zvierat v Nitre , každý aspoň jednou kolekciou.

Ďakuje výbor klubu.

 

Zmena štandardu wyandotky !!!

 

Vážení chovatelia wyandotiek, dovoľte mi aby som vás informoval o zmene štandardu u plemena wyandotka.

Ako asi viete EE pripravuje nové vydanie vzorníka plemien hydiny, kde je t. č. pripravených viac ako 250 plemien, ktoré budú platiť vo všetkých krajinách združených v EE, preto je nutné zjednotiť jednotlivé štandardy, pretože platný je len štandard, krajiny pôvodu.

Tomu doteraz nebolo tak, nakoľko vzorník ktorý vydala BZA/ Nemecká štand. komisia/, platný pre Európu uvádza niektoré plemená, podľa svojho smeru šľachtenia a nie podľa pôvodného typu jednotlivých plemien.

Čo sa týka wyandotiek, treba povedať to, čo už platí teraz, že došlo k oddeleniu plemena  wyandotiek na pôvodnú, čiže originál wyandotku a nemeckú wyandotku. Zároveň došlo  k zmene hmotnosti u zdrobnelej wyandotky na 1,6 kg u kohúta a 1,2 kg u sliepky, čo je celkom logické, nakoľko kohút je  zhruba o 1/3 hmotnosti tažší. Nový vzorník, ktorý pripravuje ESKG/ štandardová komisia EE/ by mal byť vydaný pravdepodobne na európskej výstave v Kielciach /PL/ v roku 2022 v digitálnej podobe do krúžkovej väzby.

Podľa vyhlásenia BZA, ktorá má za cieľ zjednocovať štandardy v nemeckom zväze, ktoré nemajú pôvod v Nemecku, budú rešpektovať krajinu pôvodu a nebudú si ich prispôsobovať momentálnej situácii v nemeckých chovoch.

Štandard BZA / doteraz platný/ presne štandard platný pre Európu bude platný až do vydania Európskeho štandardu bude ako platná vodiaca publikácia pre posudzovanie v krajinách EE a na Európskych výstavách.

Vzhľadom k tomu že vydanie  európskeho vzorníka sa blíži uvádzame kompletný popis štandardu originál /pôvodnej /wyandotky z medzinárodného školenia posudzovateľov z r.2017 v Doorne v Holandsku podľa zápisu Petra Žuffu z tohto školenia.

Je vrcholný čas zamerať sa pri tohoročných odchovoch na výber zvierat , ktoré majú predpoklad byť zaradené podľa nového štandardu  do chovných kŕdľov.

Doporučujeme všetkým členom klubu, aby si naštudovali rozdiel v štandarde ,aby boli pripravení na zmenu ostatné detaily upresníme počas schôdze na špeciálnej výstave 16.10.2021 v Žiline.

Zápis zo školenia o zmene štandardu uvádzame v plnom znení

Posledným plemenom nášho školenia boli Wyandoty originálneho typu.“ (obr.14). Referát nám predniesol už nám dobre známy Mathieu Leuriden z Francúzska.  Musím   pripomenúť,  že   táto  varieta  sa v Európe chová  najmä vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Dánsku a osobne som mal   možnosť tieto vidieť a hodnotiť v Rumunsku a i v Turecku na seminároch. Priateľ Louriden opäť začal  prednášku históriou  plemena, ktoré pochádza s Ameriky. Jeho vznik sa  traduje v štáte New  York  už  okolo  roku  1870.

Názov  podľa  pôvodných  indiánov  kmeňa  Wyandott.(  to  ale  nemá  priamu  spojitosť  so vznikom plemena ) Uznané boli už v roku    1883 v  American Standard of Perfection. Prvý farebný ráz bol strieborné čierno lemované. 1883 už boli importované  do  Európy .  Je všeobecne známe, že sa jednalo o rýchlo rastúcu, rýchlo dospievajúcu kuru s kombinovanou úžitkovosťou. Plemeno sa stalo veľmi  rozšírené  a   v Európe  postupom  času  i bohužial pozmenené    a chované  v dvoch    šľachtiteľských  smeroch.  Je  dôležité  pripomenúť  že u „originál  vyandoty“  je  typ  a tvar  tela  zhodný  u veľkého  i malého  rázu  ,čo  sa  už  nedá povedať o Nemeckom smere šľachtenia . Nebudem sa venovať hlave, ktorá je u oboch typoch zhodná .Pozrime sa ale na originálnu kde sa zamerám na znaky ktoré sú podstatné.  Dĺžka tela je väčšia  ako  jeho  výška.  Trup  široký;  hlboký;  so  zaoblenou  zaoblená  línia  prs  , zaoblenou   spodnou  líniou u kohúta je len  stredne vysoko nesený, u sliepky vodorovný. Prednášajúci prizvukoval  že,  prsia  musia  byť    široké,  hlboké  a    plné.  Taktiež  brucho  je hlboké,  dobre  vyvinuté.  Chrbtová  línia  nie  je  príliš  dlhá    je  v tvare  veľmi  otvorenej    ale nesymetrickej lýry . V najhlbšom mieste je zaoblená  u kohúta stúpa v uhle  40° . U sliepky je línia chrbta tiež v najlbšom mieste zaoblená ale stúpajúca v uhle   30-40°(obr.15).

Krídla sú o oboch variant pevné veľké pokiaľ  možno vodorovne  s trupom  nesené,v optimálnom stave u kohúta sú letky schované pod sedlovým závesom . Až na rozdiely podmienené pohlavím je sliepka rovnaká ako kohút.   Najdôležitejším rozdielom medzi oboma druhmi je tvar chvosta . U oboch variet je plný .  Najvyšší bod chvosta má podľa možnosti ležať   na   vodorovnej   línii,   ktorá   prechádza stredom  lalokov. Perá  krytu  chvosta sú široké. U originálnej  vyandoty by  nemali  byť  kormidlové perá vôbec viditeľné, ale musia byť široké a pevné.U originálneho typu ,pri  pohľade zo zadu,  má chvost a rozmiestnenie pier  tvar obráteného písmena  „V“ (obr.16).

(U   nemeckého   typu     je   to   v tvare   obrátenej podkovy, alebo obrátené písmeno“ U“) . Oba chvosty sú však vyplnené perím.  U originálnej vyandoty v žiadnom prípade  nesmie  byť  tvar  chvosta  zaoblený  a už vôbec  nie v tvare    gule  ,alebo  kvetu  pivonky.  To  je  neprípustná chyba. U originálnej vyandoty musí byť zachovaná proporcionalita šírky a výšky ako aj výšky a dĺžky a zaoblenosť.  Výška behákov viditelnej  časti  zodpovedá zhruba ¼ celkovej výšky postavy  . Prezentácia bola veľmi dobre pripravená a doplnená množstvom   obrázkov s vyobrazením štandardných  i neštandardných  zvierats odporučením  na  ich  hodnotenie. Súčasťou prezentácie bola veľmi  dokonalá  praktická časť na početnej skupine prinesených zvierat.

                                    

 

 


 

 

 

Srdečne vás vítame na domovskej stránke klubu
    chovateľov wyandotiek.

 

Vítaní sú všetci aktívni členovia ale aj obyčajní priaznivci a nadšenci tohto plemena hydiny, ktorý nás chcú podporiť v ďalšom rozširovaní tohto atraktívneho druhu    sliepok.

            Ciele nášho klubu -
zachovanie, rozmnožovanie a rozširovanie čistokrvného
                                                    plemena wyandotiek
                                                  - radosť a láska k zvieratám
                                                  - zmysluplná podpora kamarátstva