Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úvod

                                                   

 

Žiadosť a výzva pre členov klubu!!!

 

 

výbor klubu,

                 žiada všetkých svojich členov, ktorí vedia kde by sa dala
špeciálka uskutočniť,s tým že by boli schopní postaviť klietky, a dala by sa zabezpečiť strava a občer
stvenie, aby poslali svoje návrhy predsedovi, alebo tajomníkovi klubu do konca novembra 2020,
s tým ,koľko to bude stáť. Malo by sa jednať o dostupné miesto
zo všetkých kútov , nie na okraji republiky. V opačnom prípade sa špeciálka uskutoční v Žiline alebo v mieste ktoré určí výbor klubu.


                                                                                     

 

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia výboru klubu chovateľov wyandotiek, konaného dňa 14.9.2020

v Plevníku Drienovom.

 

Dňa 14.9.2020 sa zišli členovia výboru klubu   v Plevníku Drienovom za účelom zasadnutia výboru klubu.

Prítomní boli všetci členovia klubu, prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

P r o g r a m:      

                           1 Zahájenie

                           2, Definitívne rozhodnutie o konaní špeciálky v r. 2020

                           3, Príprava a konanie Výročnej schôdze za r. 2020

                           4, Príprava a konanie špeciálky v r. 2021

                           5, Uznesenie a záver

Schôdzu zahájil a viedol Klement Kubiš, predseda klubu

-k bodu 2: tajomník klubu informoval, že sa na špeciálku do Kútov prihlásilo, len 13 členov, 

                    z 36 členov klubu čo činí len 33 %, čim nebola splnená podmienka nadpolovičnej

                    väčšiny z čoho vyplýva, že túto špeciálku nemá význam konať. Počas špeciálky

                    sa totiž koná aj VČS klubu a táto by sa nemohla uskutočniť, nakoľko by nebola

                    uznášania schopná. Výbor klubu ďakuje tým 13 –tím členom ktorý prihlásili

                    svoje zvieratá na výstavu v Kútoch / zoznam je súčasťou zápisnice a tvorí jeho

                    neoddeliteľnú súčasť/

                    Na základe uvedených skutočností výbor definitívne rozhodol, že špeciálka

                    v roku 2020 sa  r u š í. Uvedené dá tajomník ešte dnes ako oznam pre všetkých

                   členov na stránku klubu.

                    /k uvedenému bodu prijaté uznesenie/

-k bodu 3 :  predseda klubu zhodnotil, že v rámci danej pandemickej situácie nebude

                     jednoduché zvolať všetkých členov na schôdzu a ako jediná alternatíva sa črtá

                     uskutočniť VČS počas konania CŠV v Nitre, v prípade, že sa táto bude konať.

                     VČS , by sa konala v sobotu o 10,30 hod v pavilóne hydiny v prípade, že sa jej

                     zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Tajomník zistí predpokladanú účasť .

                     V opačnom prípade sa môžeme len stretnúť ako kamaráti.

                     V prípade nekonania sa CŠV by sme urobili schôdzu tak, že by sme každému

                      členovi poslali správy ako aj účet na ktorý bude potrebné zaslať členské

                     za r. 2020. Svoje pripomienky ako diskusiu môžete posielať emailom,

                     predsedovi, alebo tajomníkovi klubu. /prijaté uznesenie/.

- bodu 4:

                  aj keď nie je možné predpokladať aká bude pandemická situácia v r.2021

                 musíme dúfať, že sa zlepší a svoju špeciálku uskutočníme. Preto výbor klubu

                 žiada všetkých svojich členov, ktorí vedia kde by sa dala špeciálka uskutočniť,

                 s tým že by boli schopní postaviť klietky, a dala by sa zabezpečiť strava a občer-

                 stvenie, aby poslali svoje návrhy predsedovi, alebo tajomníkovi klubu do konca

                 novembra 2020, s tým ,koľko to bude stáť. Malo by sa jednať o dostupné miesto

                 zo všetkých kútov , nie na okraji republiky. V opačnom prípade sa špeciálka

                 uskutoční v Žiline alebo v mieste ktoré určí výbor klubu.

U z n e s e n i e:

 Schvaľuje :  a, Definitívne zrušenie špeciálky pre r.2020

                       b, Konanie VČS klubu počas CŠV v Nitre v sobotu o 10,30 hod

                            v prípade konania tejto výstavy.

                       C, V prípade nekonania sa CŠV uskutočniť systémom zaslania správ emailom

                            všetkým členom s pokynmi o zasielaní pripomienok a systémom úhrady

                            členského za r.2020

Ukladá: a, tajomníkovi klubu zavesiť tieto informácie na stránku klubu

               b, zaslať svoje pripomienky najmä ku konaniu špeciálky 2021 predsedovi,

                   alebo tajomníkovi klubu do konca novembra 2020

                   T: ako v texte                              Zodp: členovia klubu

Nakoľko s uvedeným uznesením súhlasili všetci prítomní členovia uznesenie je platné

 

Na záver predseda poďakoval za účasť a zaželal všetkým pevné zdravie.

 

 

 

 

 

 

 


 

Výstavné podmienky pre špeciálnu výstavu

klubu chovateľov wyandotiek.

 

 

Vystavovať môžu všetci členovia klubu a čakatelia, svoje vlastné odchované zvieratá. Vystavovať sa budú trojčlenné kolekcie, s tým že musia byť v kolekcii zastúpené obidve pohlavia. Vystavovať možno a jednotlivcov.

Zdravotné podmienky: Na výstavu budú prijaté len klinicky zdravé zvieratá, bez jasných viditeľných príznakov chorôb a nákaz za čo zodpovedajú vystavovatelia a potvrdzujú to vlastnoručným podpisom na prihláške na výstavu. Preto je nutné, aby každý vystavovateľ prihlásil svoje zvieratá písomne na tlačive/ prihláška /. Nemocné zvieratá a zvieratá bez doručenej prihlášky s prehlásením o klinickom zdraví vystavovaných zvierat, nebudú prijaté na výstavu.

Predaj zvierat: Predajné zvieratá musia byť jasno v prihláške označené a musí byť stanovená cena, ktorú vystavovateľ požaduje za predajné zviera. K uvedenej cene bude pre kupujúceho pripočítaný 10 % poplatok pre potreby klubu. Predaj je možný len cez výstavné zvieratá a bude prebiehať, len v čase otvorenia výstavy pre verejnosť.

Upozornenie: Akýkoľvek predaj zvierat vo výstavnej hale a v priestoroch výstaviska je zakázaný, nakoľko špeciálka nie je jarmok, ale najmä z veterinárneho hľadiska.

Ubytovanie: Členovia klubu, ktorý by chceli prísť už v piatok večer si môžu rezervovať
ubytovanie v ubytovni Bulla ( 10 € noc ) vzdialenej asi 100 metrov od haly.
zajednať si môžu na tel. 0910 291 877.
Členovia,ktorý by chceli naklietkovať zvieratá už v piatok večer prosíme ,aby kontaktovali tajomníka alebo predsedu klubu vopred.

 

Posudzovanie zvierat: Posudzovanie zvierat bude vykonané bez prístupu verejnosti v čase od 8,00 hod do 12,30. V hale sa môžu počas posudzovania zdržovať usporiadatelia, posudzovatelia,  hospitujúci adepti, členovia a čakatelia klubu.

Ocenenia: O udelení cien a titulov rozhodnú zásadne posudzovatelia, podľa počtu cien a titulov na jednotlivé farebné rázy zvierat, podľa výstavného poriadku klubu.

Poplatky: Štartovné je stanovené na 2,50 € za vystavené zviera a každý vystavovateľ si musí zakúpiť aj výstavný katalóg v cene 1,50 €.

Program: od 7,00- do 8,00 príjem zvierat

                     od 8,00 do12,30 posudzovanie zvierat – bez prístupu verejnosti

                     od 12,30 do 15,00 prehliadka pre verejnosť – Výročná schôdza klubu

                     od 15,00 do 15,30 Vyhlásenie výsledkov a rozdanie cien

                    od 15,30 do 16,00 Výdaj zvierat a šťastný návrat domov.

Vážení priatelia malo by byť povinnosťou každého člena a čakateľa klubu vystaviť na špeciálke minimálne jednu kolekciu ním chovaných wyandotiek podľa farebných rázov, preto Vás výbor prosí o oboslanie tejto výstavy v čo najväčšom počte zvierat, nakoľko sa jedná o vynikajúcu propagaciu tohto plemena hydiny a výstava si získava čoraz väčšiu priazeň u návštevníkov chovateľov a priaznivcov tohto plemena.

Zároveň, prosíme svojich členov k účasti a vystaveniu svojich zvierat na CŠV zvierat v Nitre , každý aspoň jednou kolekciou.

Ďakuje výbor klubu.

 

                                    

 

 


 

 

 

Srdečne vás vítame na domovskej stránke klubu
    chovateľov wyandotiek.

 

Vítaní sú všetci aktívni členovia ale aj obyčajní priaznivci a nadšenci tohto plemena hydiny, ktorý nás chcú podporiť v ďalšom rozširovaní tohto atraktívneho druhu    sliepok.

            Ciele nášho klubu -
zachovanie, rozmnožovanie a rozširovanie čistokrvného
                                                    plemena wyandotiek
                                                  - radosť a láska k zvieratám
                                                  - zmysluplná podpora kamarátstva

  

TOPlist