OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Nitra 2015‚Hodnotenie š. 2014

                                                  Vyhodnotenie CŠV Nitra 2015

Celkom bolo prihlásených na XVII.CŠV 159 ks wyandotiek z toho veľkých 59 ks , a 131 ks zdrobnených , všetky prihlásené boli aj dodané.Z uvedeného vyplýva, že z  plemena wyandotka bolo vystavené celkom 190 ks, najviac zo všetkých vystavovaných plemien hydiny na CŠV.

Veľké vystavili traja členovia klubu z celkového počtu10- tich vystavujúcich a vystavili16 ks zvierat, z ktorých nebolo ani jedno vyradené a získali veľmi dobré ocenenie.
Titul “ Majster SR“  a medailu EE získal chovateľ Klement Kubiš na jarabičiu vlnitú, titul „Šampióna SR“ na kohúta zlatej bielo lemovanej Milan Sahulčík.
Nečlenov klubu vystavilo sedem, ktorí vystavili celkom 43 ks veľkých wyandotiek, z ktorých bolo vyradených 8 ks, ostatné boli ocenené veľmi dobre a dobre.
Titul“ Šampiónka SR“ získal p. Kubínec na striebornú čier. lemovanú a ČC získal p. Kluka na zlatu čierno lemovanú.
Pohár predsedu klubu chovateľov wyandotiek získal p.Džurina na čierneho kohúta.

U zdrobnených vystavilo celkom 10 členov klubu, z 29 vystavujúcich, ktorí vystavili celkovo 59 ks . Titul „Majster SR“ získal Ladislav Almáš na strieborno sfarbenú vlnitú, kde získal aj ČC, titul „Šampióna SR“ získal Michal Ivanec na strieb. sfarbeného kohúta, ďalší titul „Šampióna SR“ získal Peter Marčišovský na bieleho kohúta. ČC za  kohúta wyandotky
lososovej p. Marian Kašák. Vyradené boli celkom 3 ks a ostatné boli hodnotené veľmi dobre.

Nečlenov klubu vystavilo 19, ktorí vystavili celkovo 73 ks zvierat, z ktorých bolo vyradené celkom 6 ks a ostatné zvieratá boli hodnotené veľmi dobre a dobre.Titul „ Majster SR“ získal p. Jakubička na biele, kde získal aj ČC a p. Kluka na jarabičiu vlnitú. Titul „Šampiónka SR“ získal p. Nagy na žltú kolumbiu a p. Augustínová na oranž. sf. vlnitú.

Výbor klubu chovateľov touto cestou blahoželá všetkým oceneným chovateľom, v Novom roku praje všetkým chovateľom veľa zdravia a chovateľské úspechy.
Zároveň pozýva všetkých nečlenov klubu  na vstup do klubu chovateľov wyandotiek, aby všetci chovatelia wyandotiek tvorili jednu rodinu a spoločne sa podieľali na zošľachťovaní tohto prekrásneho plemena hydiny.


              
 

Vyhodnotenie V. špeciálky klubu chovateľov wyandotiek, konanej 8.novembra 2014
v kultúrnom dome vo Sverepci.


Rok sa z rokom zišiel a členovia klubu sa znova, už tradične vo Sverepci zišli na doteraz najväčšej špeciálnej výstave wyandotiek. Celkom bolo vystavených 234 ks wyandotiek,
ktoré vystavilo 32 členov klubu a traja priatelia wyandotkári z ČR.
Výstava sa konala z príležitosti piateho výročia založenia klubu, práve tu v KD vo Sverepci.
V snahe zlepšiť kvalitu wyandotiek, sme volili aj takú skladbu posudzovateľov, aby sme
mali na výstave tých najlepších odborníkov, ktorých sme využili aj na sprievodnú akciu
na preškolenie u zlatých farebných rázov z priamou ukážkou na živých zvieratách.
Zvieratá posúdili: Jozef Špaňúr -predseda zboru posudzovateľov, Peter Žuffa - člen štandardovej komisie EE, Štefan Henžel- predseda UOK pre chov hydiny a Ferko Ranínec
legenda v chove wyandotiek na Slovensku, ktorým chcem touto cestou poďakovať nielen
za posúdenie, ale aj za cenné rady k výberu zvierat a k spôsobu a postupných krokoch
pri ďalšom zušľachťovaní wyandotiek.
Celkom bolo vystavených 73 ks veľkých wyandotiek v desiatych farebných rázoch, ktoré
vystavilo celkom 13 chovateľov. Bolo vystavených o 12 ks menej ako vlani, čo bolo zaprí-
činené najmä počasím / dážď a celkovo vlhké počasie/ prakticky počas celého roku,
 čo malo za následok nedorastené chvosty a menšie telesné rámce, preto tieto zvieratá neboli schopné vystavovať. Podľa vyjadrenie chovateľov majú odchované oveľa viac zvierat, bohužiaľ potrebujú ešte čas na dorastenie do výstavnej kondície.
Pevne verím, že na budúci rok bude vystavená stovka veľkých wyandotiek, nakoľko
aj čakatelia, ktorí sa boli viac menej pozrieť a boli prijatý za členov chovajú viacero fareb-
nych rázov a sľúbili, že na rok až dožijeme vystavia čo najviac zvierat.
Zdrobnených bolo celkom vystavených 161 ks, teda o 24 ks viac ako vlani, v pätnástich
farebných rázoch, ktoré vystavilo celkom 27 členov.
K hodnoteniu kvality vystavených zvierat treba povedať, že sa našli aj vynikajúce zvieratá,
ale aj slabé a celkovo treba povedať, že kvalita vystavených wyandotiek bola o stupeň horšia ako na vlaňajšej špeciálke. Naozaj treba povedať, že má na tom zásluhu najmä
špatný mokrý rok, nakoľko niektoré gény potrebujú optimálne klimatické podmienky,
na svoj rozvoj a prejavenie sa na tele zvierat, čo tento rok nebolo možné. /veď chovatelia
kŕmiť a chovať nezabudli/. Odporúčam však všetkým vystavovateľom, aby si riadne
preštudovali oceňovacie lístky, kde majú presne vypísané prednosti, odporúčania a chyby
na hodnotených zvieratách a aby tieto poznatky využili pri ďalšom zušľachťovaní v svojich
chovoch.
Výsledky špeciálky tvoria samostatnú prílohu k tomuto vyhodnoteniu.
Celkovo však treba spomenúť niektoré nedostatky a chyby, na ktoré si treba dávať pozor,
ak chceme dosiahnuť dobrú kvalitu zvierat v našich chovoch. Telesné rámce u veľkých boli
menšie u malých väčšie. Je nutné zlepšiť aj hrebene u niektorých zvierat, najmä  trny
ako aj plné telesá hrebeňa a treba užšie hrebene. Najväčší problém bol z výškou, nedope-
renosťou a plnosťou chvostov, čomu musíme venovať najväčšiu pozornosť. U niektorých jedincov boli problémy s plochými prsiami, ale aj s oblúkovitou spodnou líniou trupu.
Vo farbe boli najväčšie problémy v lemoch, ale aj  s rozdielnosťou v krčnom a sedlovom
závese a farebná nejednotnosť v jednotlivých kolekciách. U strieborných rázov nebola
správna striebritosť na hlavách a límcové ohraničenie stôlovej kresby. Treba dávať pozor
 aj na výšku postoja.
Po skončení sa konala výročná schôdza klubu, na ktorej  sa dohodli viaceré plány do budúcnosti, vrátane návštev zahraničných výstav v Lipsku,  rakúskom Velse ako aj v Talian-
sku a Holandsku.
Zvýšilo sa členské na 10 € a hlasovaním sa rozhodlo, že zatiaľ budú bývať špeciálky vo Sve-
repci nakoľko sú finančne totálne výhodné.

Celkové náklady, strava, poháre, prenájom, posudzovatelia a všetko zabezpečenie výstavy stálo klub 95 €.
 Treba si uvedomiť, že za túto sumu neurobíte špeciálku nikde.

Po schôdzi sa prejednali niektoré chyby a nedostatky s posudzovateľmi a urobilo sa vyhod-
notenie výsledkov, ktoré vykonal Kl. Kubiš predseda klubu a Jozef Špaňúr, tajomník RR SZCH.
Dovoľte mi aby som touto cestou poďakoval všetkým tým členom ZO SZCH Sverepec, ktorí pomáhali pri celkovom zabezpečení tejto prekrásnej výstavy, ale najmä tým členom klubu, ktorí ostali pomáhať pri likvidácii a vrátení klietok aj keď už bol pokročilý čas. Ďakujem.

Klement Kubiš, predseda klubu

 

                                               Vyhodnotenie CŠV Nitra 2014

Celkom bolo prihlásených na XVII.CŠV 159 ks wyandotiek z toho veľkých 49 ks  jedna
nedodaná a 111 ks zdrobnených z ktorých nebol dodaný  1ks / vystavené 110ks./
Z uvedeného vyplýva, že z  plemena wyandotka bolo vystavené celkom 158 ks, najviac
zo všetkých vystavovaných plemien hydiny na CŠV.
Veľké vystavili štyria členovia klubu z celkového počtu 9- tich vystavujúcich a vystavili
26 ks zvierat, z čoho bola jedna sliepka vyradená. Päť nečlenov klubu vystavilo  celkom
23 ks, z ktorých bol vyradený jeden kohút a 3 sliepky.
Z 26 hodnotených zvierat členov klubu bol dosiahnutý bodový priemer 93,24 b.
U nečlenov klubu bol priemer 91,588 b. Z uvedeného vyplýva, že členstvo v klube má svoj význam, nakoľko pri špeciálnych výstavách klubu sa majú členovia možnosť priamo  s po-
sudzovateľmi radiť, sú upozornení na chyby a nedostatky a vedia si už aj sami vybrať lepšie
a kvalitnejšie zvieratá na CŠV.
Ocenenia získali:
Titul Majstra SR: Milan Sahulčík za striebornú čier. lemovanú so ziskom 376 b.
                             
Titul Šampión SR: Milan Sahulčík za 1:0   jarabičia vlnitá 96 b.
                                  Milan Sahulčík za 0:1  strieborná čierno lemovaná 95 b.
ČC získal:                 Klement Kubiš za 0:1  jarabičia vlnitá 95 b.
                                  Milan Sahulčík za 0:1 zlatá čierno lemovaná
Nečlenovia klubu nezískali žiadne ocenenie.

Zdrobnených vystavilo  12 členov klubu celkom 63 ks zvierat /1 ks nedodaný/
Nečlenovia klubu mali vystavené 48 ks ,všetky dodané .
Z celkového počtu 62 ks zvierat členmi klubu bolo vyradených 6 zvierat .
Z ostatných hodnotených 56 zvierat bol dosiahnutý bodový priemer 93,04 b.
U vystavených 48 ks nečlenmi klubu bolo  vyradených 8 zvierat.
Z 40 hodnotených zvierat bol dosiahnutý bodový priemer 92,98 b.

Získané ocenenia členmi klubu:

Titul Majster SR:   Jaroslav Capek za strieb. sfarb. vlnitú so ziskom 376 b.
Titul Šampión SR: Marian Kaššák za sliepku zlatu bielo lemovanú 95 b.
                                  Michal Syseľ za kohúta lososového 95 b.
                                  Jaroslav Maskaľ za sliepku bielu 95 b.
  ČC:                          Jaroslav Capek za sliepku str. sf. vlnitého so ziskom 95b.
Nečlenovia klubu získali 1 titul Majster SR, 2 tituly Šampión SR a 1ČC.

Výbor klubu chovateľov wyandotiek srdečne blahoželá všetkým oceneným/ nielen
členom klubu/ a ďakuje za vzornú prezentáciu klubovej činnosti ako aj za disciplínu
a zodpovedný prístup k oboslaniu všetkých prihlásených zvierat.
Pevne veríme, že na XVII. CŠV Nitra 2014 vystavia všetci členovia klubu svoje zvieratá
a budeme rovnako úspešní ak nie lepší ako tento rok.
Výbor klubu sa obracia na všetkých chovateľov wyandotiek a prosí o oboslanie XVIII CŠV
v roku 2015 aby sme dosiahli  300 ks najkrajšieho plemena v najviac farebných rázoch,
čím najviac prispejeme k propagácii chovu wyandotiek..